Poistumisturvallisuus

Tiloissa, joissa asuvien henkilöiden toiminta- tai liikuntakyky on tavanomaista heikompi, on toiminnanharjoittajan laadittava poistumisturvallisuusselvitys. 

”Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina.” (Pelastuslaki 379/2011 18 §)

Poistumisturvallisuusselvityksessä kuvataan miten rakennuksen käyttötapa, henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloon tai muuhun onnettomuuteen varauduttaessa ja poistumisjärjestelyissä.

Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja se on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan oleellisesti muuttuessa. 

Ohje poistumisturvallisuusselvityslomakkeen täyttämiseksi