Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 10.12.2019

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa on 10.12.2019 esillä muun muassa talousarvio, investointisuunnitelma, käyttösuunnitelma ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 sekä taksojen ja maksujen tarkistaminen.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma 2020

Vantaan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 vahvistanut Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sitovat tavoitteet: liikeylijäämä 0 euroa ja investoinnit 2,3 milj. euroa. Johtokunnalle esitetään vahvistettavaksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio vuodeksi 2020 ja investointisuunnitelma vuodeksi 2020

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma ja toimintasuunnitelma 2020

Talousarvion pohjalta on valmisteltu pelastuslaitoksen vuoden 2020 käyttösuunnitelma sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman painotukset ovat asiakasvaikuttavuus, tavoitteellisuus ja työhyvinvointi. Johtokunnalle esitetään hyväksyttäväksi em. suunnitelmat

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen alueen kuntien ja sairaanhoitoalueiden maksuosuudet

Johtokunnalle esitetään hyväksyttäväksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS-Peijas alueen ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden maksuosuudet ensihoidosta vuodelle 2020.

Muutos Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluista perittäviin taksoihin ja maksuihin

Johtokunnalle esitetään, että se muuttaisi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluista perittäviä maksuja ja taksoja 1.1.2020 alkaen siten, että erheellisistä paloilmoituksista perittävä maksu on 1127,94 €. ja että valvontatoiminnasta perittävä maksu perustuu 49,20 € tuntihintaan. Maksut peritään taksataulukon mukaisesti. Lisäksi esitetään, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ei peri maksua tarjoamistaan turvallisuuskoulutuspalveluista ja että turvallisuuskoulutusten kohderyhmiksi vahvistetaan kuntien henkilöstö, lapset ja nuoret elinkaarimallin mukaisesti sekä erityisryhmät ja seniorit sekä ne toimijat, jotka tuottavat palveluita edellä mainituille kohderyhmille sopimusperusteisesti (kuten esimerkiksi yksityiset paiväkodit ja hoitolaitokset). Taustalla on yhdenmukaistaa Uudenmaan alueen pelastuslaitosten maksupolitiikka.

Virkojen perustamisesityksiä

Johtokunnalle esitetään perustettavaksi seuraavat virat

Pelastuspäällikkö, esityksenä on uuden pelastuspäällikön viran perustaminen 1.1.2020 alkaen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta organisoidaan uudelleen 1.1.2020 alkaen ja pelastuspäällikön virka tarvitaan johtamaan pelastustoiminnan ohjausta. Pelastuspäällikkö tulosyksikön päällikkönä johtaa tulosyksikölle määritettyjen palvelujen toimintaa, taloutta, henkilöstöresursseja sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallintaa. Asettaa johtamiensa palveluiden tavoitteet ja huolehtii niiden toteuttamisesta sekä vastaa niiden seurannasta, ohjauksesta, raportoinnista ja kehittämisestä. Toimii tulosyksikön esimiehenä. Toimii pelastusjohtajan sijaisena. Osallistuu pelastuslaitoksen strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen johtoryhmän jäsenenä. Esityksen kustannukset katetaan lakkauttamalla apulaispelastusjohtajan virka ja lisäksi henkilöstömenoihin budjetoidulla määrärahalla

Kaksi viestijärjestelmäasiantuntijaa. Turvallisuusviranomaisten tietoliikenneverkkojen ja pelastustoimen uusien tietojärjestelmien (KEJO, HESU ja valvontasovellus) käyttöönotto edellyttää pelastuslaitoksen viestihuollon resurssien vahvistamista Esityksen kustannuksiin on varattu määräraha Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarviossa.

Kaksi palomiehen virkaa.  Palomies toimii alueen pelastusviranomaisena onnettomuuksien ehkäisytehtävissä ja palomiehenä pelastustehtävissä. Esityksen kustannuksiin on varattu määräraha Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarviossa.

Esityslista verkossa