Ensihoitojärjestelmä

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueella ensihoitotoiminnan perustaksi on vakiintunut ns. moniportainen ensihoitojärjestelmä. Moniportaisuuden tarkoituksena on tuottaa avun tarvitsijalle aina lähin tarkoituksenmukaisin apu. Portaan eritasot lähtevät perinteisestä sairaankuljetuksesta ulottuen aina pitkälle vietyyn, laadukkaaseen lääkkeelliseen ensihoitoon.

Hätäkeskus
Apua tarvitsevalle ensihoitojärjestelmän ensimmäinen linkki on hätäkeskus. Hätäpuhelun aikana saatujen tietojen perusteella hälytyspäivystäjä tekee riskinarvion, jonka mukaisesti hälytetään potilaan luo tarvittavat eritasoiset ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköt. Keski-Uudenmaan pelastustoimialueelta soitetut hätäpuhelut yhdistyvät Keravan hätäkeskukseen. (www.112.fi)
 
Ensivasteyksiköt
Ensivasteyksikkö on mikä tahansa hätätilapotilaan ensimmäisenä tavoittava yksikkö, joka pystyy potilaan tilan ensiarvioon, hätäensiapuun sekä äkillisen sydänpysähdyksen ensihoidon aloittamiseen.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueella ensivasteyksiköinä käytetään pelastusyksiköitä ensihoitoyksiköiden ollessa varattuja tai pitkän ajomatkan päässä avun tarvitsijasta. Ensivasteyksikön miehistö aloittaa potilaan tutkimisen ja hoidon ennen ambulanssin saapumista paikalle. Ensivasteyksiköt on varustettu samanlaisilla perusvarusteilla kuin ambulanssit.
 
Perustason ensihoitoyksiköt
Perustason ensihoitoyksiköillä on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaan hoidosta ja kuljetuksesta siten, ettei hänen tilansa odottamatta huonone. Perustason ensihoitoyksikkö hälytetään sekä kiireellisiin että kiireettömiin ensihoitotehtäviin.
 
Hoitotason ensihoitoyksiköt

Hoitotason ensihoitoyksiköillä on valmius aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata. Pelastuslaitos ylläpitää ensihoitovalmiutta 11, ympäri vuorokauden välittömässä hälytysvalmiudessa olevan, hoitotasoisen ensihoitoyksikön voimin. Lisäksi Jokelan paloasemalla ja Ruskeasannan ambulanssiasemalla päivystää hoitotason ensihoitoyksikkö vuoden jokaisena päivänä klo 9-23.

Ensihoidon kenttäjohtoyksikkö

Kenttäjohtajan tehtävinä on mm. toimia koko ensihoitohenkilöstön lähiesimiehenä, ylläpitää jatkuvaa alueellista ensihoitovalmiutta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueella ja toimia HYKS Peijaksen alueen ensihoidon kenttäjohtajana, osallistuen vaativien potilaiden hoitoon yhdessä ensihoitohenkilöstön kanssa sekä toimien suuronnettomuus- / monipotilastilanteissa ensihoidon johtamistehtävissä.

 
Lääkäriyksikkö
(Lääkärihelikopteri FinnHEMS 10)
Lääkärihelikopteri FinnHEMS 10 kuuluu varsin kiinteänä osana Keski-Uudenmaan ensihoitojärjestelmään. FinnHEMS 10:n tehtävänä on tuoda korkeariskisten potilaiden luo lääkäritasoinen ensihoito, tämä tarkoittaa erittäin pitkälle vietyä lääketieteellistä hoitoa. Vaikka FinnHEMS 10:n lääkäri ei olisi potilaan luona, voivat sairaankuljetusyksiköt aina tarvittaessa konsultoida lääkäriä 24 tuntia vuorokaudessa.

Lääkärihelikopteri FinnHEMS 10:een on koulutettu Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta palomies-sairaankuljettajia HEMS-pelastajan tehtäviin. HEMS-pelastaja vastaa helikopterissa suunnistamisesta, lennon sekä laskupaikan turvallisuudesta. Näistä tehtävistä vapautuessaan HEMS-pelastaja toimii lääkärin apuna, vammautuneen tai sairastuneen potilaan luona.