Kuntien varautuminen

Kunta tai kaupunki vastaa oman kuntansa varautumisesta sekä kunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa turvallisuustilanteissa. Työkaluja kunnan jatkuvuudenhallinnan tueksi löytyy esimerkiksi Suomen Kuntaliiton internetsivuilta.

Kunnanjohtaja sekä kunnanhallitus johtavat ja ohjaavat kuntansa varautumista ja valmiussuunnittelua sekä yhteen sovittavat ja valvovat kunnan eri toimialojen varautumista.  Kuntalain mukaisesti kunta hoitaa itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnan tulee myös pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Lisäksi kunnilla on varautumisvelvoite valmiuslain mukaisesti.

Kunta varautuu laatimalla suunnitelmia, tekemällä etukäteisvalmisteluja, kouluttamalla henkilökuntaa ja harjoittelemalla mahdollisia häiriötilanteita varten.

Pelastuslaitoksen rooli kuntien varautumisen tukemisessa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tukee alueensa kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua kulloinkin voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lisäksi pelastuslaitos toimii yhteistyössä alueensa muiden viranomaisten, yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa.

Vastuu kunnan varautumisesta ja valmiussuunnittelusta on kuitenkin kunnalla itsellään.